บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  ติดตั้ง VNC Server บน Ubuntu (ด้วยโปรแกรม tightvncserver)

  บทความวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

  Virtual Network Computing (VNC) คือ การแชร์ Desktop แบบ Graphical โดยใช้ Remote Frame Buffer protocol (RFB) ในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ โดยบทความนี้จะสอนวิธีการติดตั้ง VNC Server บน Ubuntu ด้วยโปรแกรม tightvncserver

   

  วิธีติดตั้ง VNC Server บน Ubuntu

  1. เข้าสู่ Mode root privileges

  sudo su
  

  จากนั้นกรอกรหัสผ่านของ root ที่ติดตั้งบน Ubuntu

   

  2. ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรม ubuntu-desktop ให้ทำการ update และ upgrade ubuntu ให้เรียบร้อยก่อน

  apt-get update & upgrade
  

  * บางกรณีที่ไม่ได้ทำการ update และ upgrade จะทำให้เกิดปัญหาตอนติดตั้ง ubuntu-desktop ไม่สามารถแตกไฟล์บางไฟล์ได้ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาตอนติดตั้ง gdm ในขั้นตอนที่ 4

   

  3. ติดตั้งโปรแกรม ubuntu-desktop

  apt-get install ubuntu-desktop
  

  * ขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน แนะนำว่าระหว่างที่ Ubuntu กำลังติดตั้งอยู่ให้ผู้อ่านไปดาวน์โหลดโปรแกรม vnc client ไว้ก่อน เช่น TightVNC Viewer หรือ VNC-Viewer (ฟรี และสามารถใช้งานได้ทั้งคู่)

   

  4. ติดตั้งโปรแกรม gdm (GNOME) 

  apt-get intall gdm
  

   

  4.1 กรณีที่มีหน้าต่าง Display Manager ขึ้นมาให้เลือกเป็น gdm แล้วกด OK

   

  5. สั่งให้ gdm ทำงาน และ reconfigure

  service gdm start
  dpkg-reconfigure xserver-xorg
  
   

  6. ติดตั้งโปรแกรม TightVNC Server

  apt-get intall tightvncserver
  

   

  7. เริ่มต้นทำงาน VNC และกำหนดรหัสผ่าน

  vncserver
  

   

  8. กำหนดรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน vnc

   

  9. หยุดการทำงานของ VNC ก่อนเพื่อกำหนดค่าต่อ (:1 คือ VNC ที่ 1 กล่าวคือ VNC นั้นจะถูกกำหนดเป็นหมายเลขเรียงลำดับจาก 1 ถึง n)

  vncserver -kill :1
  

   

  10. เปิดไฟล์ xstartup เพื่อกำหนดค่าการแสดงผลตอน VNC

  cd
  nano .vnc/xstartup
  

   

  11. ใส่คำสั่งดังกล่าวไว้ที่บรรทัดล่างสุด

  gnome-session &
  
   
  12. สร้างไฟล์ service เพื่อสำหรับควบคุม และจัดการแต่ละ VNC ของ User (ตัวอย่างกำหนดเป็น vncserver1 คือ ย่อมากจาก :1)
  nano /etc/init.d/vncserver1
  

   

  13. ใส่ Code ดังนี้โดยแก้ไขตัวแปร USER ให้เป็น User ที่ต้องการเช่น USER="root" หรือ USER="administrator"

  #!/bin/sh -e
  
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:     vncserver
  # Required-Start:  networking
  # Default-Start:   3 4 5
  # Default-Stop:   0 6
  ### END INIT INFO
  PATH="$PATH:/usr/X11R6/bin/"
  
  # The Username:Group that will run VNC
  export USER="root"
  #${RUNAS}
  
  # The display that VNC will use
  DISPLAY="1"
  
  # Color depth (between 8 and 32)
  DEPTH="16"
  
  # The Desktop geometry to use.
  #GEOMETRY="<WIDTH>x<HEIGHT>"
  #GEOMETRY="800x600"
  GEOMETRY="1024x768"
  #GEOMETRY="1280x1024"
  
  # The name that the VNC Desktop will have.
  NAME="my-vnc-server"
  
  OPTIONS="-name ${NAME} -depth ${DEPTH} -geometry ${GEOMETRY} :${DISPLAY}"
  
  . /lib/lsb/init-functions
  
  case "$1" in
  start)
  log_action_begin_msg "Starting vncserver for user '${USER}' on localhost:${DISPLAY}"
  su ${USER} -c "/usr/bin/vncserver ${OPTIONS}"
  ;;
  
  stop)
  log_action_begin_msg "Stoping vncserver for user '${USER}' on localhost:${DISPLAY}"
  su ${USER} -c "/usr/bin/vncserver -kill :${DISPLAY}"
  ;;
  
  restart)
  $0 stop
  $0 start
  ;;
  esac
  
  exit 0
  
  * Thank You for Script from abdevelopment.ca *

   

  14. เปลี่ยน access permissions ของไฟล์ที่สร้างจากขั้นตอนที่ผ่านมา

  chmod +x /etc/init.d/vncserver1
  

   

  15. กำหนดให้ Service vncserver1 ทำงานพร้อมกับตอนที่ OS Boot Process (เปิดเครื่อง)

  update-rc.d vncserver1 defaults
  

  จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

   

  17. สั่งให้ VNC Server :1 ทำงาน

  vncserver
  

   

  18. ทดสอบ Restart Server vncserver1

  service vncserver start
  

  หากดำเนินการถูกต้องจะแสดงผลประมาณดังรูป

   

  19. ทดสอบ VNC Server โดยบทความนี้ใช้โปรแกรม TightVNC Viewer

  19.1 กรอกหมายเลข IP Address:VNC-DISPLAY ตามตัวอย่าง แล้วกด Connect

  19.2 กรอกรหัสผ่านที่กำหนดในขั้นตอนที่ 8 แล้วกดปุ่ม OK

   

  20. หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะพบว่าตอนนี้สามารถ VNC เข้าเครื่อง Ubuntu Server ได้เรียบร้อย

   

  21. ทดสอบ Reboot Ubuntu เพื่อดูว่าหลังจาก Boot ขึ้นมาแล้ว Service VNC Server ยังทำงานอยู่รึเปล่า

  21.1 Restart Ubuntu

  reboot now -h
  

   

  21.2 หลังจาก Boot ขึ้นมาแล้วให้ทดสอบตามขั้นตอนที่ 19 ใหม่อีกครั้งจะพบว่าสามารถ VNC Server ได้เหมือนเดิม


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง VNC Server บน Ubuntu, รับทำเว็บไซต์, รับเขียนเว็บไซต์