บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง Apache, MySQL & PHP & phpMyAdmin (LAMPP) บน CentOS (Linux)

  บทความวันที่ 4 กันยายน 2556

  Apache, MySQL & PHP & phpMyAdmin  คืือ โปรแกรมที่สำคัญสำหรับการทำ Web Server หรือการให้บริการด้านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต โดยบทความนี้จะสอนวิธีการติดตั้ง Apache, MySQL 5.5.32 & PHP 5.5.0 & phpMyAdmin 4.0.5 (ล่าสุด) บน Linux CentOS ทั้ง 32bit และ 64bit

   

  Apache คือ Web Server มีหน้าที่ให้บริการการเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์จากการร้องขอของผู้รับบริการ (Client & Server)

  MySQL คือ ชื่อของ Database โดย Database มีหน้าที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง (Row & Column)

  PHP คือ ชื่อ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิยมในการนำมาพัฒนาเว็บไซต์อย่างกว้างขวางทั้งในไทย และต่างประเทศ

  phpMyAdmin คือ โปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านทางเว็บไซต์ (web-based interface)

   

  1. ติดตั้ง Remi Repository 

  สำหรับ CentOS 32bit

  rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
  

   

  สำหรับ CentOS 64bit

  rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
  rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm 
  

   

  2. ติดตั้ง Apache, MySQL 5.5.32 & PHP 5.5.0 & phpMyAdmin

  yum --enablerepo=remi,remi-test install httpd mysql mysql-server php php-common phpMyAdmin
  

   

  3. ติดตั้ง PHP 5.5.0 Modules

  yum --enablerepo=remi,remi-test install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo
  

   

  4. Start service Apache, MySQL

  /etc/init.d/httpd start
  /etc/init.d/mysqld start
  

   

  5. ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น)

  /etc/init.d/iptables stop
  /etc/init.d/ip6tables stop
  

   

  6. สร้างไฟล์สำหรับตรวจสอบการทำงาน Apache, MySQL 5.5.32 & PHP 5.5.0

  nano /var/www/html/phpinfo.php
  

   

  แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้จากนั้นบันทึกข้อมูล

  <?php
     phpinfo();
  ?>
  

   

  7. แก้ไขให้สามารถเข้าถึง phpMyAdmin ได้จากเครื่องอื่น ๆ

  nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
  

   

  แก้ไขเป็น

  <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
  

   

  8. กำหนด Username และ Password ให้กับ MySQL

  mysqladmin -u root password 01234
  

   

  9. ทดสอบการติดตั้งโดยพิมพ์ URL http://localhost/phpinfo.php

  วิธีการติดตั้ง Apache, MySQL & PHP & phpMyAdmin (LAMPP) บน CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  10. ทดสอบการติดตั้ง phpMyAdmin โดยพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin

  จากนั้นพิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในขั้นตอนที่ 8

  วิธีการติดตั้ง Apache, MySQL & PHP & phpMyAdmin (LAMPP) บน CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง Apache, MySQL & PHP & phpMyAdmin (LAMPP) บน CentOS (Linux)