บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง Nginx, MySQL, PHP-FRM, phpMyAdmin (LEMP) บน CentOS

  บทความวันที่ 6 กันยายน 2556

  Nginx (Engine X) คือ Web Server ฟรี ประสิทธิภาพสูงรองรับการทำ reverse proxy ตลอดจน IMAP/POP3 Proxy Server โดย Nginx มีการพัฒนาในปี 2002 และเปิดตัวครั้งแรกในปี 2004 โดยตัว Nginx ถือว่าเป็น Web Server ที่มีประสิทธิภาพสูง และน่าสนใจเป็นอย่างมาก

   

  PHP-FPM คือ FastCGI Process Manager เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ PHP FastCGI โดยตัว PHP-FPM นั้นถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อการประมวลผลเว็บไซต์ที่่มีความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงาน และความเร็วที่สูงกว่าปกติ

   

  หมายเหตุ

  บทความนี้จะสอนติดตั้ง Linux, Nginx, MySQL 5.5, PHP 5.1, phpMyAdmin 4.1 (LEMP) บน CentOS 6 แต่จะไม่ได้ลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น VirtualHost (VH) หรือ การปรับ Config Nginx เชิงลึก เป็นต้น

   

  วิธีการติดตั้ง Linux CentOS 6

   

  วิธีติดตั้ง Linux, Nginx, MySQL, PHP, phpMyAdmin (LEMP) บน Linux CentOS

  1. ติดตั้ง Remi Repository

  # rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  # rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
  

   

  2. ติดตั้ง Nginx Repository

  vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
  

   

  เพิ่มข้อมูลเข้าไปในไฟล์ดังนี้

  [nginx]
  name=nginx repo
  baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
  gpgcheck=0
  enabled=1
  

   

  3. ติดตั้ง Ngnix, MySQL 5.5, PHP 5.4 & PHP-FPM

  yum --enablerepo=remi,remi-test install nginx mysql mysql-server php php-common php-fpm phpmyadmin
  

   

  4. ติดตั้ง Modules ที่จำเป็นให้กับ PHP

  yum --enablerepo=remi,remi-test install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo
  

   

  5. Start Service Nginx, MySQL, PHP-FPM

  /etc/init.d/nginx start
  /etc/init.d/mysqld start
  /etc/init.d/php-fpm start
  

   

  6. แก้ไขไฟล์ config Nginx

  vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
  

   

  แก้ไขเป็นดังนี้

  server {
    listen    80;
    server_name localhost;
  
    #charset koi8-r;
  
    #access_log logs/host.access.log main;
  
    location / {
      root  /usr/share/nginx/html;
      index index.php index.html index.htm;
    }
  
    error_page 404       /404.html;
    location = /404.html {
      root  /usr/share/nginx/html;
    }
  
    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  /usr/share/nginx/html;
    }
  
    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
    #
    #location ~ \.php$ {
    #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
    #}
  
    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    location ~ \.php$ {
      root /usr/share/nginx/html;
      try_files $uri =404;
      fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    }
  
    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    location ~ /\.ht {
      deny all;
    }
  }
  

   

  7. ลิ้งค์ phpMyAdmin เข้ากับ Directory Web ของ Nginx (Default Web Root)

  cd /usr/share/nginx/html/
  ln -s /usr/share/phpMyAdmin/ phpmyadmin
  

   

  8. กำหนด Username และ Password ให้กับ MySQL

  mysqladmin -u root password 01234
  

   

  9. แก้ไขให้สามารถเข้าถึง phpMyAdmin ได้จากเครื่องอื่น ๆ

  vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
  

   

  แก้ไขเป็น

  <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
  

   

  10. สร้างไฟล์ php เพื่อทดสอบการติดตั้ง

  vi /usr/share/nginx/html/phpinfo.php
  

   

  ใส่ข้อมูลเข้าไปในไฟล์ดังนี้

  <?php
  phpinfo();
  ?>
  

   

  11. Restart Nginx 

  /etc/init.d/nginx restart
  

   

  12. ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น)

  /etc/init.d/iptables stop
  

   

  13. ทดสอบการติดตั้งโดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://localhost/phpinfo.php

  วิธีการติดตั้ง Linux, Nginx, MySQL, PHP, phpMyAdmin (LEMP) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  14. ทดสอบการติดตั้ง phpMyAdmin โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin

  วิธีการติดตั้ง Linux, Nginx, MySQL, PHP, phpMyAdmin (LEMP) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง Nginx, MySQL, PHP-FRM, phpMyAdmin (LEMP) บน CentOS