บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง Cacti บน CentOS (Linux) (Network Monitoring)

  บทความวันที่ 4 กันยายน 2556

   

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  Cacti คือ เครื่องมือ หรือโปรแกรมสำหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network Monitoring) และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของกราฟ เหมาะสำหรับการดำเนินงานด้านธุรกิจ IT โดยโปรแกรม Cacti เป็นโปรแกรมฟรี (Open Source) โดยโปรแกรม Cacti มีการทำงานร่วมกับโปรแกรม RRDTool สำหรับการจัดการด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูล CUP Load, Network Bandwidth เป็นต้น โดยโปรแกรม Cacti นั้นสามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายได้หลากหลายชนิด และหลายหลายรูปแบบ เช่น network bandwidth utilization, CPU load, running processes, disk space และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยบทความนี้สอนติดตั้งบน Linux CentOS ทั้งแบบ 32bit และ 64bit

   

  ในบทความนี้จะมีการติดตั้งโปรแกรม และ Service ที่สำคัญดังนี้

  1. Apache คือ Web Server ทำหน้าที่ให้บริการ และแสดงผลข้อมูลผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

  2. PHP คือ ภาษาที่ใช้สำหรับการสร้างกราฟ โดยใช้งานร่วมกับ RDDTool

  3. MySQL คือ ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย

  4. PHP-SNMP คือ Extension สำหรับการทำงาน SNMP บน PHP

  5. NET-SNMP คือ Protocol สำหรับบริหาร และจัดการเครือข่าย

  6. RDDTool คือ ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงกับ CPU load, Network Bandwidth และอื่น ๆ

   

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS

  1. ติดตั้ง Apache

  yum install httpd httpd-devel
  

   

  2. ติดตั้ง MySQL

  yum install mysql mysql-server
  

   

  3. ติดตั้ง PHP, PHP-SNMP

  yum install php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-mysql php-snmp
  

   

  4. ติดตั้ง NET-SNMP

  yum install net-snmp-utils p net-snmp-libs php-pear-Net-SMTP
  

   

  5. ติดตั้ง RDDTool

  yum install rrdtool
  

   

  6. Start Service Apache และ MySQL

  /etc/init.d/httpd start
  /etc/init.d/mysqld start
  

   

  7. Start Service SNMP

  /etc/init.d/snmpd start
  

   

  8. ติดตั้ง EPEL Repository เพื่อใช้สำหรับการติดตั้ง Cacti

  สำหรับ CentOS 32bit

  # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
  

   

  สำหรับ CentOS 64bit

  # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
  # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
  

   

  9. ติดตั้งโปรแกรม  Cacti

  yum install cacti
  

   

  10. กำหนด Username และ Password ให้กับ MySQL (ตัวอย่างกำหนดรหัสผ่านเป็น 01234)

  # mysqladmin -u root password 01234
  

   

  11. สร้างฐานข้อมูล Cacti

  # mysql -u root -p
  mysql> create database cacti;
  mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY '01234';
  mysql> FLUSH privileges;
  mysql> quit;
  

   

  12. ติดตั้ง Cacti Tables ใน MySQL โดยรันคำสั่งแล้วดู path ที่แสดงผลออกมา

  # rpm -ql cacti | grep cacti.sql
  

   

  ผลลัพธ์ (อาจจะแตกต่างกันไปตาม version)

  /usr/share/doc/cacti-0.8.8b/cacti.sql
  

   

  จากนั้นรันคำสั่งต่อไปโดย path และชื่อไฟล์จะต้องเหมือนกับผลลัพธ์ด้านบน

  mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.8b/cacti.sql
  

   

  13. แก้ไขค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโปรแกรม Cacti

  vi /etc/cacti/db.php
  

   

  แก้ไขค่าต่าง ๆ  (ตัวอย่างกำหนดรหัสผ่านเป็น 01234)

  /* make sure these values reflect your actual database/host/user/password */
  $database_type = "mysql";
  $database_default = "cacti";
  $database_hostname = "localhost";
  $database_username = "cacti";
  $database_password = "01234";
  $database_port = "3306";
  $database_ssl = false;
  

   

  14. แก้ไขให้เข้าถึงโปรแกรม Cacti จากทุก ๆ IP Address

  vi /etc/httpd/conf.d/cacti.conf
  

   

  แก้ไขเป็น

  Alias /cacti  /usr/share/cacti
   
  <Directory /usr/share/cacti/>
    order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
  

   

  15. Restart Service Apache

  /etc/init.d/httpd restart
  

   

  16. แก้ไข Cron สำหรับ Cacti

  vi /etc/cron.d/cacti
  

   

  เอา # ที่อยู่ข้างหน้าของประโยคออก

  */5 * * * *  cacti  /usr/ ......
  

   

  17. ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น)

  /etc/init.d/iptables stop
  

   

  18. เริ่มติดตั้ง Cacti โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://localhost/cacti หรือ http://YOUR_IP_ADDRESS/cacti จากนั้นกดปุ่ม Next

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  19. เลือก New Install แล้วกดปุ่ม Next

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  20. ตรวจสอบค่าต่าง ๆ แล้วกดปุ่ม Finish

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  21. จะพบหน้าจอ Login ของ Cacti ให้กรอก admin / admin

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  22. จากนั้นระบุ Password ใหม่ตามที่ต้องการ

   

  23. เสร็จสิ้นการการติดตั้งโปรแกรม Cacti 

  วิธีการติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง Cacti บน CentOS (Linux) (Network Monitoring)