บทความด้านคอมพิวเตอร์

บทความ, องค์ความรู้, การทำเว็บไซต์, ทำโปรแกรม

ค้นหา และศึกษาบทความด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทำโปรแกรม ทำโปรแกรมบนมือถือ ออกแบบเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ ฐานข้อมูล รวมไปถึงข่าวแวดวง IT, Computer และบทความต่าง ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่สดใหม่ กระชับ และอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากบทความ และองค์ความรู้ที่ทางเราเลือกมาให้ โดยบทความทุกบทความถูกเขียนขึ้นใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่านทุกคน


ประเภทบทความ
บทความด้านคอมพิวเตอร์

  วิธีติดตั้ง Mail Server บน CentOS (Linux) (Postfix, Dovecot, SquirrelMail)

  บทความวันที่ 8 กันยายน 2556

  Mail Server คือ การให้บริการด้านการส่ง และรับอีเมล์บนระบบเครือข่ายทั้งแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต โดยบทความนี้จะสอนวิธีการติดตั้ง Mail Server ด้วยโปรแกรม Postfix, Dovecot และ SquirrelMail บน Linux CentOS 6

   

  องค์ประกอบโปรแกรมของ Mail Server

  1. Postfix คือ โปรแกรมในส่วนของการส่งอีเมล์ (Send Email)

  2. Dovecot  คือ โปรแกรมในส่วนของการรับอีเมล์ (Receive Email)

  3. SquirrelMail คือ โปรแกรมในรูปแบบของ เว็บไซต์ เพื่อจัดการอีเมล์บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web based access)

   

  รายละเอียดของ Server

  1. IP Address 192.168.1.39

  2. Hostname mail.demo.local

  3. Linux CentOS 6 32bit

  4. Domain demo.local

   

  วิธีการติดตั้ง Mail Server (Postfix, Dovecot, SquirrelMail) บน Linux CentOS

  1. กำหนด IP Address แบบ Static IP Address

  วิธีตั้งค่า Static IP Address บน CentOS (Linux)

   

  2. ปิดการทำงาน selinux

  vi /etc/selinux/config
  #   disabled - No SELinux policy is loaded.
  SELINUX=disabled
  # SELINUXTYPE= can take one of these two values:
  

   

  3. ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น)

  service iptables stop
  service ip6tables stop
  chkconfig iptables off
  chkconfig ip6tables off
  

   

  4. ลบโปรแกรม sendmail ออก

  yum remove sendmail
  

   

  5. Restart เครื่อง

  reboot
  

   

  6. แก้ไข Hostname

  vi /etc/sysconfig/network
  hostname=mail.demo.local
  

   

  7. ติตตั้งโปรแกรม postfix

  yum install postfix -y
  

   

  8. Config โปรแกรม postfix

  vi /etc/postfix/main.cf
  myhostname = mail.demo.local
  mydomain = demo.local
  myorigin = $mydomain
  inet_interfaces = all
  mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
  mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
  home_mailbox = Maildir/
  

   

  9. Start Service postfix

  service postfix start
  chkconfig postfix on
  

   

  10. ติดตั้งโปรแกรม telnet

  yum install telnet -y
  

   

  11. สร้าง User ใหม่ 2 User คือ user1 และ user2

  useradd user1
  passwd user1
  ....................
  useradd user2
  passwd user2
  

   

  12. ทดสอบการติดตั้ง postfix (ตัวสีแดงคือให้กรอกลงไป)

  telnet localhost smtp
  
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  220 mail.demo.local ESMTP Postfix
  ehlo localhost
  250-mail.demo.local
  250-PIPELINING
  250-SIZE 10240000
  250-VRFY
  250-ETRN
  250-ENHANCEDSTATUSCODES
  250-8BITMIME
  250 DSN
  mail from:<user1>
  250 2.1.0 Ok
  rcpt to:<user1>
  250 2.1.5 Ok
  data
  354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
  message
  .
  250 2.0.0 Ok: queued as 57DBF7D9A
  quit
  221 2.0.0 Bye
  Connection closed by foreign host.

   

  ทดสอบหลังการส่งอีเมล์จะต้องพบไฟล์การส่งอีเมล์แล้วสามารถเรียกขึ้นมาอ่านได้

  (ชื่อของไฟล์ขอให้อ้างอิงในเครื่องของผู้อ่าน เพราะจะไม่มีเหมือนกัน)

  cd /home/user1/Maildir/new/
  ls
  1377361942.Vfd00I60158M571583.mail.demo.local
  cat 1377361942.Vfd00I60158M571583.mail.demo.local
  Return-Path: >user1@demo.local<
  X-Original-To: user1
  Delivered-To: user1@demo.local
  Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
      by mail.demo.local (Postfix) with ESMTP id 07862993B
      for >user1<; Sat, 24 Aug 2013 23:32:06 +0700 (ICT)
  Message-Id: >20130824163217.07862993B@mail.demo.local<
  Date: Sat, 24 Aug 2013 23:32:06 +0700 (ICT)
  From: user1@demo.local
  To: undisclosed-recipients:
  

   

  13. ติดตั้งโปรแกรม dovecot

  yum install dovecot -y
  

   

  14. Config โปรแกรม dovecot ไฟล์ที่ 1

  vi /etc/dovecot/dovecot.conf
  protocols = imap pop3 lmtp
  

   

  15. Config โปรแกรม dovecot ไฟล์ที่ 2

  vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
  mail_location = maildir:~/Maildir
  

   

  16. Config โปรแกรม dovecot ไฟล์ที่ 3

  vi /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
  disable_plaintext_auth = no
  auth_mechanisms = plain login 
  

   

  17. Config โปรแกรม dovecot ไฟล์ที่ 4

  vi /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
  unix_listener auth-userdb {
    #mode = 0600
    user = postfix 
    group = postfix
  

   

  18. Start service dovecot 

  service dovecot start
  chkconfig dovecot on 
  

   

  19. ทดสอบการติดตั้งโปรแกรม dovecot (ให้พิมพ์แล้วกด Enter ตัวสีแดง) โดยจะต้องสามารถอ่านอีเมล์ที่พึ่งส่งไปได้

  # telnet localhost pop3
  
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  +OK Dovecot ready.
  user user1
  +OK
  pass user1
  +OK Logged in.
  list
  +OK 1 messages:
  1 420
  .
  retr 1
  +OK 420 octets
  Return-Path: <user1@demo.local>
  X-Original-To: user1
  Delivered-To: user1@demo.local
  Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
          by mail.demo.local (Postfix) with ESMTP id 07862993B
          for <user1>; Sat, 24 Aug 2013 23:32:06 +0700 (ICT)
  Message-Id: <20130824163217.07862993B@mail.demo.local>
  Date: Sat, 24 Aug 2013 23:32:06 +0700 (ICT)
  From: user1@demo.local
  To: undisclosed-recipients:;
   
  test
  .
  quit
  +OK Logging out.
  Connection closed by foreign host.
   
   

  20. ติดตั้งโปรแกรม httpd, php, mysql และอื่น ๆ (ติดตั้ง php, mysql เอาไว้ก่อนเพื่อนำไปใช้ในส่วนของการติดตั้ง roundcubemail)

  yum install httpd php php-common php-json php-xml php-mbstring php-imap php-pear-DB php-mysql mysql mysql-server
  

   

  21. ติดตั้งโปรแกรม squirrelmail

  wget -4 http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm 
  yum install squirrelmail
  service httpd start
  chkconfig httpd on
  

   

  22. Config โปรแกรม squirrelmail

  cd /usr/share/squirrelmail/config/
  ./conf.pl 
  

   

  23. พิมพ์หมายเลข 2 แล้วกด Enter

  SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
  ---------------------------------------------------------
  Main Menu --
  1.  Organization Preferences
  2.  Server Settings
  3.  Folder Defaults
  4.  General Options
  5.  Themes
  6.  Address Books
  7.  Message of the Day (MOTD)
  8.  Plugins
  9.  Database
  10. Languages
   
  D.  Set pre-defined settings for specific IMAP servers
   
  C   Turn color off
  S   Save data
  Q   Quit
   
  Command >> 2

   

  24. แก้ไขค่าต่าง ๆ (เฉพาะในจุดที่เป็นสีแดง) แก้่ไขโดยการพิมพ์หมายเลขหน้าข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

  SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)
  ---------------------------------------------------------
  Server Settings
   
  General
  -------
  1.  Domain                          : demo.local
  2.  Invert Time                    : false
  3.  Sendmail or SMTP          : SMTP
   
  A.  Update IMAP Settings     : localhost:143 (uw)
  B.  Update SMTP Settings   : localhost:25
   
  R   Return to Main Menu
  C   Turn color off
  S   Save data
  Q   Quit
   
  Command >>

   

  25. แก้ไขครบหมดแล้วให้พิมพ์ S แล้วกด Enter 2 ครั้ง จากนั้นพิมพ์ Q แล้วกด Enter เพื่อออกจากการ Config

   

  26. เพิ่มข้อมูลเข้าไปในไฟล์ โดยให้ใส่เข้าไปที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์

  vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
  Alias /squirrelmail /usr/share/squirrelmail
  <Directory /usr/share/squirrelmail>
    Options Indexes FollowSymLinks
    RewriteEngine On
    AllowOverride All
    DirectoryIndex index.php
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  

   

  27. Restart httpd 

  service httpd restart
  

   

  28. ทดสอบการติดตั้งโปรแกรม squirrelmail โดยการเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://192.168.1.39/webmail หรือ http://localhost/webmail

  วิธีการติดตั้ง Mail Server (Postfix, Dovecot, SquirrelMail) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  29. ทดสอบการส่งอีเมล์โดยการ login ด้วย user1

  วิธีการติดตั้ง Mail Server (Postfix, Dovecot, SquirrelMail) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  30. ทดสอบการส่งอีเมล์ไปหา user2

  วิธีการติดตั้ง Mail Server (Postfix, Dovecot, SquirrelMail) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  31. ทดสอบการรับอีเมล์โดยการ login ด้วย user2

  วิธีการติดตั้ง Mail Server (Postfix, Dovecot, SquirrelMail) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

  32. ใน Inbox ของ user2 จะปรากฏอีเมล์ของ user1 ที่ส่งไป

  วิธีการติดตั้ง Mail Server (Postfix, Dovecot, SquirrelMail) บน Linux CentOS - รับทำเว็บไซต์ รับเขียนเว็บไซต์

   

   

  32. หากต้องการติดตั้ง RoundCube Webmail

  วิธีติดตั้ง RoundCube Webmail บน CentOS (Linux)


  อ่านเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
  Devdit - พบคำตอบด้านไอทีและทำตามง่ายๆ  คำค้นหา วิธีติดตั้ง Mail Server บน CentOS (Linux) (Postfix, Dovecot, SquirrelMail)